Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Ondernemingsgegevens
2 Wielers Serge
Boomstraat 96 GLV, 2880 Bornem, België
serge@2wielersserge.be
Tel.: +32 (0)477 91 04 07
BTW-nummer: BE 0634.469.080

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De webshop van 2 Wielers Serge, met vestigingsadres te 2880 Bornem, Boomstraat 96 GLV, BTW BE 0634.469.080, (hierna 2 Wielers Serge) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop(“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 2 Wielers Serge houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 2 Wielers Serge aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 2 Wielers Serge niet. 2 Wielers Serge is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 2 Wielers Serge is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 2 Wielers Serge.
2 Wielers Serge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product

 

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure 2 Wielers Serge webshop:

Na de registratieprocedure, de bevestiging van de bestelling en akkoord van de Algemene Voorwaarden door de Klant, ontvangt de Klant binnen de 24 uur na ontvangst van zijn bestelling een bevestigingsmail van de geplaatste bestelling en vraag tot overschrijving van het verschuldigde bedrag.

4.2. Wijze betaling 2 Wielers Serge webshop

De Klant kan betalen via overschrijving op rekeningnummer BE65 0014 2472 6296, of online met bancontact

De producten die via deze webshop van 2 Wielers Serge worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door 2 Wielers Serge.

2 Wielers Serge is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

2 Wielers Serge zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor verzending/afhaling na ontvangst van betaling. Voor de betaling via overschrijving ontvangt de Klant de nodige gegevens na de bevestiging van de bestelling. Leveringskosten zijn afhankelijk van de locatie van levering en zullen bij de bevestiging van bestelling doorgegeven worden.

2 Wielers Serge kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde artikel, de leverdatum aangeven bevestigingsmail van de bestelling. Leveringen gebeuren enkel na ontvangst van betaling. Foutief doorgegeven leveringsadressen betreffen de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Problemen bij levering dienen binnen de 48 uur te worden gemeld op 0477/910407 alwaar men een gepaste oplossing zal voorstellen.

Artikelen besteld via deze website worden standaard geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan 2 Wielers Serge. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de 2 Wielers Serge was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 2 Wielers Serge. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 2 Wielers Serge te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7a: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij 2 Wielers Serge.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 2 Wielers Serge via een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend per post) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 2 Wielers Serge heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan 2 Wielers Serge, Boomstraat 96 GLV, 2880 Bornem, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 2 Wielers Serge zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de

werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 2 Wielers Serge de tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen van de goederen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat 2 Wielers Serge de goederen in goede staat terug heeft ontvangen.

2 Wielers Serge betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7b: Uitsluiting Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om

de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met 2 Wielers Serge waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 2 Wielers Serge.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant 2 Wielers Serge zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk

ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, 2 Wielers Serge respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor intern gebruik: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en informatie van 2 Wielers Serge.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 2 Wielers Serge, Boomstraat 96 GLV, 2880 Bornem of serge@2wielersserge.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot 2 Wielers Serge, Boomstraat 96 GLV, 2880 Bornem, België, serge@2wielersserge.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

2 Wielers Serge houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op serge@2wielersserge.be

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door 2 Wielers Serge om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 2 Wielers Serge. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 2 Wielers Serge kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing.

Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd